ชมรมพิทักษ์หัวหินในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมีเป้าหมายในการให้การศึกษาและกระตุ้นความสำนึกในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมหัวหินโดยผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการวิ่งประจำปี งานดนตรี และการนำเด็กนักเรียนในท้องถิ่นมาเข้าค่ายเพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น