สิ่งที่ชมรมพิทักษ์หัวหินได้ทำเพื่อสังคม

 
กิจกรรมเข้าค่ายยุวฑูตพิทักษ์หัวหินThai_Junior_ambassdor.html
ธนาคารขยะเพื่อโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้ายThai_Garbage_Bank_program_2.html

ชมรมฯช่วยเป็นสื่อกลางในการทำให้ธนาคารขยะของโรงเรียนเป็นจริงโดยการเสนอซื้อสินค้าที่มาจากงานประดิษฐ์ของนักเรียน

ทุกๆปี ชมรมฯนำนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินมาเข้าค่ายยุวฑูตพิทักษ์หัวหินเพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ได้เรียนรู้และรักษาสภาวะแวดล้อมในเขตหัวหิน

ชมรมฯและเทศบาลเมืองหัวหินได้มีความร่วมมือเป็นอย่างดีตั้งแต่ชมรมฯได้มีการก่อตั้งมา ทางชมรมฯได้มอบสิ่งของต่างๆให้แก่เทศบาลฯรวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการเก็บขยะ การมอบเครื่องมือดูแลต้นไม้ให้แก่หัวหิน

การพัฒนาสังคมหัวหินThai_Community_improvement_2.html