กิจกรรมเข้าค่ายยุวฑูตพิทักษ์หัวหิน

 

เพื่อให้จุดมุ่งหมายในการสร้างความเรียนรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในชุมชุมท้องถิ่นประสบความสำเร็จ ทางชมรมพิทักษ์หัวหินได้จัดงานทัศนศึกษาเป็นเวลา2วัน ณ พื้นที่ป่าชายเลนของวนอุทยานปราณบุรี โดยทางชมรมได้ตั้งชื่อกิจกรรมนี้ว่า ยุวฑูตพิทักษ์หัวหิน ทางชมรมได้เชิญนักเรียนจากโรงเรียนในชุมชนหัวหินเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน และมลพิษทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆเช่น มลพิษต่างๆ ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และการเสื่อมถอยของระบบนิเวศน์ที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมของมนุษย์ นักเรียนที่เข้าร่วมการทัศนศึกษานี้จะได้รับความรู้จากนักนิเวศวิทยา โดยการทัศนศึกษานี้ได้อธิบาย การอยู่ร่วมกัน ของพืช สัตว์ และ ทัพยากรน้ำ กับความสมดุลย์ของธรรมชาติและความเปราะบางของระบบนิเวศ นอกจากนี้ทางชมรมยังมีนโยบายที่จะสานต่อโครงการ      ทัศนศึกษาอื่นๆเพื่อศึกษาความเป็นไปของสิ่งแวดล้อมโดยสมบูรณ์