การพัฒนาสังคมหัวหิน

 

ชมรมฯและเทศบาลเมืองหัวหินได้มีความร่วมมือเป็นอย่างดีตั้งแต่ชมรมฯได้มีการก่อตั้งมา ทางชมรมฯได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้แก่เทศบาลฯรวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการเก็บขยะ การมอบเครื่องมือดูแลต้นไม้ให้แก่เมืองหัวหิน การสนับสุนกิจกรรมต่างๆของเมืองหัวหิน การปลูกป่า การให้ความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการจัดเลี้ยงอาหารให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองหัวหินอีกด้วย