ชมรมพิทักษ์หัวหิน

 
 

หัวหินที่เคยเป็นเมืองรีสอร์ทริมทะเลเล็กๆ กำลังได้รับผลกระทบจากการเติบโตทางธุรกิจและการขยายพื้นที่ออกไปอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา ผลจากการพัฒนาเหล่านั้นก็ได้ส่งผลให้เกิดการเพิ่มปริมาณของขยะและมลภาวะต่างๆ อันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ การใช้ทรัพยากรพลังงานและน้ำ  การจราจรที่ติดขัด  และระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิมไม่สามารถรองรับการเติบโตได้ทัน  สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นปัญหาสำคัญทาง      สิ่งแวดล้อมของหัวหิน ถ้าหากว่าปัญหาเหล่านี้ยังถูกละเลยต่ออีก   ก็จะส่งผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตต่อชุมชนและส่งผลด้านลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีมาอย่างยาวนานของหัวหินในที่สุด


กลุ่มพิทักษ์หัวหินได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พศ. 2547 โดยมีจุด    มุ่งหมายเพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจและช่วยแก้ไขปัญหาของ   สิ่งแวดล้อมตามที่กล่าวไว้ข้างต้นของหัวหิน โดย คุณบุญชู              โรจนเสถียร ผู้ก่อตั้งชีวาศรม ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน   กิตติมศักดิ์ชมรมพิทักษ์หัวหิน นอกจากนี้ทางชมรมได้รับการสนับสนุนอื่นๆ จากองค์กรทั้งทางภาครัฐและเอกชนโดยมี       เป้าหมายเพื่อการเป็นผู้นำในการพัฒนาและจัดกิจกรรมที่เพื่อกระตุ้นความการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชุมชนท้องถิ่น


ชมรมได้รับความร่วมมือด้วยดีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจากกลุ่มธรุกิจ  ท้องถิ่น โรงแรม ชาวหัวหิน และหน่วยงานราชการ   โดยทางชมรมได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งมาราธอน คอนเสิร์ต กิจกรรมทัศนศึกษาทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียน งานแสดงศิลปะ การทำความสะอาดชาดหาด การฟื้นฟูป่าไม้ และ กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนต่างๆ


รายนามผู้บริหารชมรมพิทักษ์หัวหิน


คุณ บุญชู โรจนเสถียร                               ประธานกิติมศักดิ์

ผู้ก่อตั้ง บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัดคุณ เจริญ สิริวัฒนภักดี                              รองประธานกิติมศักดิ์

ประธาน บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน)คุณ กฤป โรจนเสถียร                               ประธานชมรม

ประธาน บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัดคุณ ศิรพันธ์ กมลปราโมทย์                      รองประธานชมรม

อดีตนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน


 

ประวัติของชมรมพิทักษ์หัวหิน

ชมรมพิทักษ์หัวหิน ตั้งแต่ชมรมพิทักษ์หัวหินได้ถูกก่อตั้งมาในปี พศ. 2547    ชมรมฯได้มีความมุ่งหมายในการกระตุ้นการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคมให้แก่หัวหินตลอดมาเพื่อรักษาเมืองที่สวยงามนี้ให้คงสภาพที่สวยงามเช่นนี้ตลอดไป